МСФЗ – онлайн курс . Школа практики МК | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com
Loading Події

« All Події

 • This event has passed.

МСФЗ – онлайн курс . Школа практики МК

Липень 16 Час: 15:00 - 17:30

МСФЗ – онлайн курс . Школа практики МК

Лектор: Мар’яна Кавин

Програма курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР 1 (17 липня)

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА:

(2,5 год.)

 • МСФЗ – для кого право, а для кого обов’язок?

 • Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.

 • Відмінності МСФЗ та ПСБО

 • Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.

 • План рахунків: рекомендації по розробці.

 • Концептуальна основа фінансової звітності

 ВЕБІНАР 2 (18 липня)

МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.:

(2,5 год.)

 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці

 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,

 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів

 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів.

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Консервація об’єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

ВЕБІНАР 3 (23 липня)

МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част:

2,5 год.

 • Вибуття основних засобів у зв’язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін

 • Переоцінка основних засобів – право чи обов’язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок

 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів

 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 4 (25 липня)

МСФЗ (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

2,5 год.

 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.

 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.

 • Зменшення корисності та відновлення корисності

 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.

 • Вартість грошей в часі

 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості

 • Користування таблицями дисконтування

 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 (30 липня)

МСФЗ (IFRS) 5 «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»:

1 год.

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

1,5 год.

 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

 • Вибуття інвестиційної нерухомості

 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  МОДУЛЬ 2:

  ВЕБІНАР 1 (13 серпня)

  МСФЗ (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ:

  1 год.

  • Кваліфікований актив – як класифікувати

  • Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація

  • Витрати на позики, які підлягають капіталізації

  • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  МСФЗ (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ:

  1,5 год.

  • Класифікація та визнання нематеріальних активів

  • Строк корисного використання нематеріальних активів

  • НМА без встановленого строку корисного використання

  • “Особливі” нематеріальні активи – програмне забезпечення, торгові марки, витрати на створення веб-сайту, реклама

  • гудвіл, розробки та дослідження, внутрішньо створені нематеріальні активи

  • Розкриття інформації про нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності.

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку нематеріальних активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  ВЕБІНАР 2 (15 серпня)

  МСФЗ (IAS) 2 «ЗАПАСИ»:

  2,5 год.

  • Первісне визнання та оцінка запасів придбаних за гроші, негрошовий обмін, імпорту, з відстрочкою платежу

  • Облік торгових та грошових знижок

  • Формування собівартості відповідно до МСФЗ.

  • Прямі та непрямі витрати, витрати періоду та витрати, що пов’язані із собівартістю

  • Облік “особливих” запасів – побічна продукція, тара та упаковка

  • Облік запасів за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації – уцінка та дооцінка до рівня попередньої уцінки

  • Формування резервів під знецінення товарно-матеріальних цінностей

  • Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ.

  • Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку запасів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  ВЕБІНАР 3 (21 серпня)

  МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда”

  2,5 год.

  Облік оренди в орендаря:

  • Нова модель обліку оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Винятки.

  • Питання визнання і оцінки при первісному визнанні.

  • Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом».

  • Подальша оцінка.

  • Подання у фінансовій звітності.

  • Розкриття інформації орендарем.

  Облік оренди в орендодавця:

  • Класифікація договорів оренди. Особливості оренди фінансової та оперативної

  • Первісне визнання та подальша оцінка

  • Облік компенсації комунальних послуг

  • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку оренди за МСФЗ та національними стандартами ПСБО

  ВЕБІНАР 4 (22 серпня)

  МСФЗ (IАS) 21 – ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ:

  2,5 год.

  • Облік експортних та імпортних операцій у випадку 100% передоплати, 100% відвантаження та у випадку часткових оплат

  • Залишки по монетарних статтях, дата балансу та періодичність нарахування курсових різниць

  • Заборгованість засновників по внесках в статутний капітал

  • Заборгованість перед засновниками – нерезидентами по позиках

  • Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів в примітках до фінансової звітності

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку валютних операцій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  ВЕБІНАР 5 (27 серпня)

  МСФЗ (IАS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ:

  0,5 год.

  • Короткострокові виплати працівникам та виплати по закінченні трудової діяльності

  • Премії, доплати та інші заохочення за результати роботи та періоди у минулому

  • Розкриття інформації про виплату працівникам в примітках до фінансової звітності

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку виплат працівникам за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  МСФЗ (IАS) 37 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ:

  2 год.

  • Умовні зобов’язання та активи – особливості визначення

  • Види забезпечень та резервів

  • Порядок розрахунку суми резерву та підтвердження суми

  • Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, гарантії та аудит

  • Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу

  • Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи в примітках до фінансової звітності

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

  • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

  • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

  • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

  1,5 год.

  • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

  • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

  • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

  • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

  • Вибуття інвестиційної нерухомості

  • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

  • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

   МОДУЛЬ 3:

   ВЕБІНАР 1 (5 вересня)

   МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ»

   2,5 год.

   • Визнання та оцінка, типи виручки

   • Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

   • Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).

   • Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку

   • Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов’язаннями.

   • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання.

   • Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна.

   • Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності

   • Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності

   • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

   ВЕБІНАР 2 (10 вересня)

   МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ

   2,5 год.

   • Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки

   • Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів

   • Вплив помилки та нерозподілений прибуток

   • Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика

   • Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності

   • Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності

   • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

   ВЕБІНАР 3 (12 вересня)

   МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток

   1,5 год.

   • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

   • нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати

   • Ув’язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток

   МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

   1 год.

   • Ринковий підхід оцінки справедливої вартості

   • Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.

   • Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

   ВЕБІНАР 4 (17 вересня)

   МСФЗ (IFRS) 9 “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”:

   2,5 год.

   • Класифікація фінансових активів

   • Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами

   • Характеристика грошових потоків по інструменту

   • Зміна бізнес-моделі: чи можлива?

   • Фінансові інструменти, що обліковуються  за справедливою вартістю

   • Зміни справедливої ​​вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал

   • Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

   • Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності

   • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

   ВЕБІНАР 5 (19 вересня)

   МСФЗ (IAS) 28 “ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ”:

   2,5 год.

   • Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу

   • Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації

   • Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності

   • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

     

    Дні проведення онлайн курсу по МСФЗ:

   • Модуль 1 :  16, 18, 23, 25, 30 липня;

   • Модуль 2:   13, 15, 21, 22, 27 серпня;

   • Модуль 3:   05, 10, 12, 17, 19 вересня.

    Формат проведення: онлайн – курс , що передбачає участь у прямому ефірі (вебінар), розв’язки тестів та задач, отримання сертифікату

    Вартість:

    модуль 1-  1 961 грн.

    модуль 2-  1 962 грн.

    модуль 3-  1 963 грн.

    Вартість повного курсу: 1961+ 1962+1963= 5886 мінус знижка 1000 грн.=4 886 грн.

    ДЕТАЛЬНІШЕ

Деталі

Дата:
Липень 16
Час:
15:00 - 17:30
Подія Category:

Організатор

Мар’яна Кавин
Е-mail:
kavynm@gmail.com
Сайт:
https://kavynm.com

Опублікувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *