МСФЗ – онлайн курс (Осінь). Школа практики МК | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

Курс складається із трьох модулів

+

Кожний модуль, у свою чергу, включає 5-ть вебінарів

T

Відповідно повний курс 15 вебінарів (3 модулі *5 вебінарів)

Кожний вебінар триває 2,5 год

Час проведення:
з 15:00 по 17:30

Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

r

Участь у курсі буде корисна: 

 ⇓                                                

⇒ бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, аудиторам, ревізорам, які

ПЕРЕХОДЯТЬ на міжнародні стандарти фінансової звітності

⇒ учасникам, які не мають наміру та потреби переходити на міжнародні стандарти фінансової звітності, але

бажають розвиватися та професійно рости

 

G

Мета курсу:

отримати теоретичні знання та практичні навички у застосуванні міжнародних стандартів фінансової звітності

Дні проведення онлайн курсу по МСФЗ:

Модуль 1: 10.10; 15.10; 17.10; 21.10; 24.10;

Модуль 2: 29.10; 31.10; 05.11; 07.11; 26.11;

Модуль 3: 3.12; 5.12; 10.12; 13.12; 17.12; 

Час проведення: з 15:00 по 17:30

Формат проведення: онлайн – курс ,

що передбачає участь у прямому ефірі (вебінар),

розв’язування тестів та задач, отримання сертифікату

Курс включає: 50 академ. годин лекційного онлайн-матеріалу, самостійне вирішення та перевірку 54-ох практичних завдань та 150-ти тестів

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Програма курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР

ВВЕДЕННЯ В КУРС:

(2,5 год.)

 • МСФЗ – для кого право, а для кого обов’язок?

 • Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.

 • Відмінності МСФЗ та ПСБО

 • Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.

 • План рахунків: рекомендації по розробці.

 • Концептуальна основа фінансової звітності

 

 ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.:

(2,5 год.)

 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці

 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,  

 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів

 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів.

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Консервація об’єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

 

ВЕБІНАР

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част:

2,5 год.

 • Вибуття основних засобів у зв’язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін

 • Переоцінка основних засобів – право чи обов’язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок

 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів

 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

2,5 год.

 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.

 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.

 • Зменшення корисності та відновлення корисності

 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.

 • Вартість грошей в часі

 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості

 • Користування таблицями дисконтування

 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IFRS) 5 «НЕПОТОЧНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»:

1 год.

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

1,5 год.

 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

 • Вибуття інвестиційної нерухомості

 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

Відеофрагменти вебінарів

Вартість 1 модуля  1961 грн. 

 1. Участь у прямому ефірі із можливістю поставити питання в чаті
 2. 5-ть вебінарів тривалістю 2,5 год. кожний
 3. Доступ до відеозаписів вебінарів 
 4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами
 5. Тестування рівня знань по завершенні модуля

Вартість повного курсу (із знижкою 1000 грн.) складає 4 886 грн.

 1. 15 вебінарів (3 модулі *5 вебінарів) тривалістю 2, 5 год.
 2. Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин
 3. Доступ до відеозаписів вебінарів 
 4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами
 5. Можливість придбати аудіокнигу “МСФЗ – начитано Мар’яною Кавин” за спеціальною ціною
 6. Сертифікат про успішне навчання на курсі МСФЗ
 7. Придбання повного курсу дешевше на 1000 грн. 

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1 

МСБО (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ:

1 год.

 • Кваліфікований актив – як класифікувати

 • Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація

 • Витрати на позики, які підлягають капіталізації

 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ:

1,5 год.

 • Класифікація та визнання нематеріальних активів

 • Строк корисного використання нематеріальних активів

 • НМА без встановленого строку корисного використання

 • “Особливі” нематеріальні активи – програмне забезпечення, торгові марки, витрати на створення веб-сайту, реклама

 • гудвіл, розробки та дослідження, внутрішньо створені нематеріальні активи

 • Розкриття інформації про нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку нематеріальних активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 2 «ЗАПАСИ»:

2,5 год.

 • Первісне визнання та оцінка запасів придбаних за гроші, негрошовий обмін, імпорту, з відстрочкою платежу

 • Облік торгових та грошових знижок

 • Формування собівартості відповідно до МСФЗ.

 • Прямі та непрямі витрати, витрати періоду та витрати, що пов’язані із собівартістю

 • Облік “особливих” запасів – побічна продукція, тара та упаковка

 • Облік запасів за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації – уцінка та дооцінка до рівня попередньої уцінки

 • Формування резервів під знецінення товарно-матеріальних цінностей

 • Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ.

 • Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку запасів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 3 

МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”

2,5 год.

Облік оренди в орендаря:

 • Нова модель обліку оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Винятки.

 • Питання визнання і оцінки при первісному визнанні.

 • Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом».

 • Подальша оцінка.

 • Подання у фінансовій звітності.

 • Розкриття інформації орендарем.

Облік оренди в орендодавця:

 • Класифікація договорів оренди. Особливості оренди фінансової та оперативної

 • Первісне визнання та подальша оцінка

 • Облік компенсації комунальних послуг

 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку оренди за МСФЗ та національними стандартами ПСБО

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 21 – ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ:

2,5 год.

 • Облік експортних та імпортних операцій у випадку 100% передоплати, 100% відвантаження та у випадку часткових оплат

 • Залишки по монетарних статтях, дата балансу та періодичність нарахування курсових різниць  

 • Заборгованість засновників по внесках в статутний капітал

 • Заборгованість перед засновниками – нерезидентами по позиках

 • Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку валютних операцій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСБО (IАS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ:

0,5 год.

 • Короткострокові виплати працівникам та виплати по закінченні трудової діяльності

 • Премії, доплати та інші заохочення за результати роботи та періоди у минулому

 • Розкриття інформації про виплату працівникам в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку виплат працівникам за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IАS) 37 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ:

2 год.

 • Умовні зобов’язання та активи – особливості визначення

 • Види забезпечень та резервів

 • Порядок розрахунку суми резерву та підтвердження суми

 • Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, гарантії та аудит

 • Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу

 • Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

Відеофрагменти вебінарів

Вартість 2 модуля  1962 грн. 

 1. Участь у прямому ефірі із можливістю поставити питання в чаті
 2. 5-ть вебінарів тривалістю 2,5 год. кожний
 3. Доступ до відеозаписів вебінарів 
 4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами
 5. Тестування рівня знань по завершенні модуля

Вартість повного курсу (із знижкою 1000 грн.) складає 4 886 грн.

 1. 15 вебінарів (3 модулі *5 вебінарів) тривалістю 2, 5 год.
 2. Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин
 3. Доступ до відеозаписів вебінарів 
 4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами
 5. Можливість придбати аудіокнигу “МСФЗ – начитано Мар’яною Кавин” за спеціальною ціною
 6. Сертифікат про успішне навчання на курсі МСФЗ
 7. Придбання повного курсу дешевше на 1000 грн. 

МОДУЛЬ 3:

ВЕБІНАР 1 

МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ»

2,5 год.

 • Визнання та оцінка, типи виручки

 • Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

 • Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).

 • Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку

 • Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов’язаннями.

 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання.

 • Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна.

 • Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 2

МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

1 год.

 • Ринковий підхід оцінки справедливої вартості

 • Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.

 • Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток

1,5 год.

 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

 • нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати

 • Ув’язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток

ВЕБІНАР 3

МСФЗ (IFRS) 9 “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”:

2,5 год.

 • Класифікація фінансових активів

 • Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами

 • Характеристика грошових потоків по інструменту

 • Зміна бізнес-моделі: чи можлива?

 • Фінансові інструменти, що обліковуються  за справедливою вартістю

 • Зміни справедливої вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал

 • Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

 • Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 4

МСБО (IAS) 28 “ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ”:

2,5 год.

 • Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу

 • Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації

 • Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ

2,5 год.

 • Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки

 • Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів

 • Вплив помилки та нерозподілений прибуток

 • Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика

 • Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 5

 • Повтор усіх 18-ти тем МСФЗ – онлайн курсу

Відеофрагменти вебінарів

Вартість 3 модуля  1963 грн. 

 1. Участь у прямому ефірі із можливістю поставити питання в чаті
 2. 5-ть вебінарів тривалістю 2,5 год. кожний
 3. Доступ до відеозаписів вебінарів 
 4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами
 5. Тестування рівня знань по завершенні модуля

Вартість повного курсу (із знижкою 1000 грн.) складає 4 886 грн.

 1. 15 вебінарів (3 модулі *5 вебінарів) тривалістю 2, 5 год.
 2. Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин
 3. Доступ до відеозаписів вебінарів 
 4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами
 5. Можливість придбати аудіокнигу “МСФЗ – начитано Мар’яною Кавин” за спеціальною ціною
 6. Сертифікат про успішне навчання на курсі МСФЗ
 7. Придбання повного курсу дешевше на 1000 грн. 

Вартість повного курсу: 1961+ 1962+1963= 5886

мінус знижка 1000 грн.

= 4 886 грн.

C

У вартість входить:

 • участь у прямому ефірі із можливістю поставити питання в чаті;

 • доступ до відеозаписів вебінарів терміном 1 місяць після завершення модулю;

 • ексклюзивний робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами;

 • тестування рівня знань – за результатами кожного із модулів;

 • можливість придбати аудіокнигу “МСФЗ – начитано Мар’яною Кавин” за спеціальною ціною;

 • сертифікат про успішне навчання на курсі МСФЗ.

Залишилися запитання?

Телефонуй  067 670 35 90 або пиши на kavynm@gmail.com

Відгуки учасників

   Дякую Вам за чудовий курс, за формат проведення навчання!!! Тому що не потрібно витрачати час на дорогу, можна прослухати декілька раз і “розібрати” детально кожну ситуацію. Можна слухати відеозапис в автомобілі, в дорозі, під час виконання інших справ. Коли читаєш теорію, все здається незрозумілим. Але коли вже детально проаналізовано теорію на реальних прикладах – все стає набагато простішим)). Адже це, як кажуть, про складне простими словами!!! До речі, мені сподобався вислів Мар’яни Федорівни про те, що МСФЗ -це як океан…

Наталія Лейченко

   Мар’яна Федорівна Кавин – лектор від Бога. Вона вміє викласти навіть дуже складний матеріал легко, доступно і зрозуміло. Давно слухаю її вебінари. Не став виключенням і курс МСФЗ. В курсі наведено та роз’яснено реальні ситуації з життя, а не теорія віддалена від практики. Можна поставити лектор хвилююче Вас питання та отримати своєчасну і слушну практичну пораду. Окрім того в курсі, в деяких аспектах, є слушні поради і для тих, хто веде облік за П(С)БО. Рекомендую цей курс усім. Дуже Вам вдячна Мар’яно

Оксана Проманенко

   Дуже дякую.Я задоволена, що отримала настільки професійний і змістовний онлайн-курс по МСФЗ.В Вас велике вміння просто і доступно пояснити про складне. А записи дають змогу ще раз прослухати та повторити вивчений матеріал.Дякую, що так легко і зрозуміло передаєте нам свої знання, вміння та досвід. Всім рекомендую, це ідеальний варіант.

Світлана Стащук

Доброго дня, Мар’яно!

    Вчора не було можливості до кінця бути з Вами на вебінару, тому не можу не подякувати. Дуже Вам вдячна за ці три місяці і знання, якими Ви з нами поділилися. Мене дуже вразив Ваш підхід до своєї справи. Відчувались така любов і бажання навчити, донести, якомога простіше те, що Ви знаєте і вмієте.

Успіхів, наснаги і ще більше задоволення від всього, що Ви робите!!!

Падалка Олеся

   Дякую за онлайн курс”МСБЗ”. Самотужки було тяжко опановувати МСФЗ, дуже великий об’єм. На вебінарах огляд стандартів більш стисло та зрозумілою мовою.

Людочка Дуженко

   Дуже дякую. Було дуже професійно і змістовно.

Оксана Щіпна

Доброго дня, Мар’яна

    Дякую дуже за чудовий курс: таке доступне донесення і розкриття тем, я не зустрічала ні в кого. Для мене це було актуально і необхідно, оскільки змінивши роботу, попала на підприємство, яке вже застосовує міжнародні стандарти, тому необхідно було швиденько у всьому розібратися. Зараз не раз розгортаю слайди і нагадую собі, як я маю поступити в тій чи іншій ситуації. Рекомендую Ваш курс всім бухгалтерам. Ваша Сидорук Віта.

Віта Сидорук