Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Курс складається із трьох модулів

+

Кожний модуль, у свою чергу, включає 5-ть вебінарів

T

Відповідно повний курс 15 вебінарів (3 модулі *5 вебінарів)

Вебінари тривають по 2 год.40хв.

Час проведення:
з 15:00 по 17:40

Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

Анонс курсу:

r

Участь у курсі буде корисна: 

 ⇓                                                

⇒ бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, аудиторам, ревізорам, які ПЕРЕХОДЯТЬ на міжнародні стандарти фінансової звітності

⇒ учасникам, які не мають наміру та потреби переходити на міжнародні стандарти фінансової звітності,  але бажають розвиватися та професійно рости.

 

G

Мета курсу:

Отримати теоретичні знання та практичні навички у застосуванні міжнародних стандартів фінансової звітності

Дні проведення онлайн курсу по МСФЗ:

Модуль 1: 11.03; 16.03; 18.03; 23.03; 25.03 – 2021 р.

 

Модуль 2: 30.03; 01.04; 06.04; 08.04; 13.04 – 2021 р.

 

Модуль 3: 15.04; 20.04; 22.04; 27.04; 29.04 – 2021 р.

 

Час проведення: з 15:00 по 17:40

 

Формат проведення: онлайн – курс ,

що передбачає участь у прямому ефірі (вебінар),

розв’язування тестів та задач, отримання відеозапису

та сертифікату в електронному форматі.

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

+

На Ваш вибір Ви можете обрати один з двох варіантів оплати :

Варіант №1: оплата повної суми-5 930 грн. (зі знижкою 1 000 грн.)

6 930 грн. – 1 000 грн.=5 930 грн.

Граничний строк оплати – не пізніше 08.03.2021 року

Варіант №2:  оплата у розстрочку6 930 грн.

(всього 7-ім оплат по 990 грн.)

Граничний строк оплати – не пізніше графіка, який зазначений нижче

(

УВАГА!

Для отримання відеозапису онлайн курсу МСФЗ наявність електронної пошти від  Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

У вартість входить:

  – участь у прямому ефірі із можливістю поставити питання в чаті;

  – доступ до відеозаписів вебінарів терміном 3 місяці після завершення курсу;

  – ексклюзивний робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами;

  – тестування рівня знань – за результатами кожного із модулів;

  – сертифікат в електронному форматі про успішне навчання на курсі МСФЗ;

  – закрита група в Телеграмі для учасників онлайн-курсу.

Програма курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР

ВВЕДЕННЯ В КУРС:

  – МСФЗ – для кого право, а для кого обов’язок?

  – Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.

  – Відмінності МСФЗ та ПСБО

  – Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.

  – План рахунків: рекомендації по розробці.

  – Концептуальна основа фінансової звітності

 ВЕБІНАР 2 

МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.:

  – Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці

  – Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,  

  – Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів

  – Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів.

  – Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

  – Перегляд термінів нарахування амортизації.

  – Консервація об’єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби

  – Облік МНМА

  – Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

  – Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

ВЕБІНАР

МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част:

  – Вибуття основних засобів у зв’язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін

  – Переоцінка основних засобів – право чи обов’язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок

  – Розкриття інформації в звітності по основних засобів

  – Основні трансформаційні коригування по необоротних активах

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 4 

МСФЗ (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

  – Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.

  – Визначення суми очікуваного відшкодування активу.

  – Зменшення корисності та відновлення корисності

  – Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.

  – Вартість грошей в часі

  – Визначення теперішньої та майбутньої вартості

  – Користування таблицями дисконтування

  – Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IFRS) 5 «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»:

  – Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

  – Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

  – Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

  – Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

  – Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

  – Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

  – Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

  – Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

  – Вибуття інвестиційної нерухомості

  – Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1 

МСБО (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ:

  – Кваліфікований актив – як класифікувати

  – Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація

  – Витрати на позики, які підлягають капіталізації

  – Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ:

  – Класифікація та визнання нематеріальних активів

  – Строк корисного використання нематеріальних активів

  – НМА без встановленого строку корисного використання

  – “Особливі” нематеріальні активи – програмне забезпечення, торгові марки, витрати на створення веб-сайту, реклама

  – Гудвіл, розробки та дослідження, внутрішньо створені нематеріальні активи

  – Розкриття інформації про нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку нематеріальних активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 2 «ЗАПАСИ»:

  – Первісне визнання та оцінка запасів придбаних за гроші, негрошовий обмін, імпорту, з відстрочкою платежу

  – Облік торгових та грошових знижок

  – Формування собівартості відповідно до МСФЗ.

  – Прямі та непрямі витрати, витрати періоду та витрати, що пов’язані із собівартістю

  – Облік “особливих” запасів – побічна продукція, тара та упаковка

  – Облік запасів за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації – уцінка та дооцінка до рівня попередньої уцінки

  – Формування резервів під знецінення товарно-матеріальних цінностей

  – Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ.

  – Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку запасів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 3 

МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”

Облік оренди в орендаря:

  – Нова модель обліку оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Винятки.

  – Питання визнання і оцінки при первісному визнанні.

  – Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом».

  – Подальша оцінка.

  – Подання у фінансовій звітності.

  – Розкриття інформації орендарем.

Облік оренди в орендодавця:

  – Класифікація договорів оренди. Особливості оренди фінансової та оперативної

  – Первісне визнання та подальша оцінка

  – Облік компенсації комунальних послуг

  – Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку оренди за МСФЗ та національними стандартами ПСБО

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 21 – ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ:

  – Облік експортних та імпортних операцій у випадку 100% передоплати, 100% відвантаження та у випадку часткових оплат

  – Залишки по монетарних статтях, дата балансу та періодичність нарахування курсових різниць  

  – Заборгованість засновників по внесках в статутний капітал

  – Заборгованість перед засновниками – нерезидентами по позиках

  – Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку валютних операцій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСБО (IАS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ:

  – Короткострокові виплати працівникам та виплати по закінченні трудової діяльності

  – Премії, доплати та інші заохочення за результати роботи та періоди у минулому

  – Розкриття інформації про виплату працівникам в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку виплат працівникам за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IАS) 37 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ:

  – Умовні зобов’язання та активи – особливості визначення

  – Види забезпечень та резервів

  – Порядок розрахунку суми резерву та підтвердження суми

  – Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, гарантії та аудит

  – Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу

  – Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  – Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

  – Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

  – Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

  – Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

  – Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

  – Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

  – Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

  – Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

  – Вибуття інвестиційної нерухомості

  – Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МОДУЛЬ 3:

ВЕБІНАР 1 

МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ»

  – Визнання та оцінка, типи виручки

  – Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

  – Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).

  – Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку

  – Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов’язаннями.

  – Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання.

  – Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна.

  – Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності

  – Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ

  – Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки

  – Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів

  – Вплив помилки та нерозподілений прибуток

  – Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика

  – Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності

  – Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 3 

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток

 – Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

  – Нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати

  – Ув’язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток

МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

  – Ринковий підхід оцінки справедливої вартості

  – Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.

  – Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

ВЕБІНАР 4 

МСФЗ (IFRS) 9 “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”:

  – Класифікація фінансових активів

  – Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами

  – Характеристика грошових потоків по інструменту

  – Зміна бізнес-моделі: чи можлива?

  – Фінансові інструменти, що обліковуються  за справедливою вартістю

  – Зміни справедливої вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал

  – Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

  – Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IAS) 28 “ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ”:

  – Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу

  – Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації

  – Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності

  – Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

У вартість входить:

  – участь у прямому ефірі із можливістю поставити питання в чаті;

  – доступ до відеозаписів вебінарів терміном 3 місяці після завершення курсу;

  – ексклюзивний робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами;

  – тестування рівня знань – за результатами кожного із модулів;

  – сертифікат в електронному форматі про успішне навчання на курсі МСФЗ;

  – закрита група в Телеграмі для учасників онлайн-курсу.

Вартість повного курсу: 6 930 грн.

мінус знижка 1000 грн.

= 5 930 грн.

Послуги надаються на умовах 100% передоплати та поверненню не підлягають.

Якщо передбачена оплата у розстрочку – то кожний з часткових платежів – поверненню не підлягає.

Залишилися запитання?

Телефонуйте  068 640 20 55, 066 894 96 27 або пишіть на office@kavynm.com