Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
i

Курс складається із трьох модулів

Кожний модуль, у свою чергу, включає 5-ть вебінарів

Тривалість кожного модуля – 12,5 годин

Лектор: Мар’яна Кавин

Кому будуть корисні:

⇒ бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, аудиторам, ревізорам, які ПЕРЕХОДЯТЬ на міжнародні стандарти фінансової звітності

⇒ учасникам, які не мають наміру та потреби переходити на міжнародні стандарти фінансової звітності, але бажають розвиватися та професійно рости

Мета:

отримати теоретичні знання та практичні навички щодо міжнародних стандартів фінансової звітності

Лектор:

Мар’яна Кавин – практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів онлайн курсу наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Вартість повного курсу = 4 900 грн.

Відеозаписи:

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР 1 

ВВЕДЕННЯ В КУРС:

(2,5 год.)

 • МСФЗ – для кого право, а для кого обов’язок?

 • Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.

 • Відмінності МСФЗ та ПСБО

 • Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.

 • План рахунків: рекомендації по розробці.

 • Концептуальна основа фінансової звітності

 ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.:

(2,5 год.)

 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці

 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,  

 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів

 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів.

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Консервація об’єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

ВЕБІНАР 3 

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част:

(2,5 год.)

 • Вибуття основних засобів у зв’язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін

 • Переоцінка основних засобів – право чи обов’язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок

 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів

 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

(2,5 год.)

 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.

 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.

 • Зменшення корисності та відновлення корисності

 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.

 • Вартість грошей в часі

 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості

 • Користування таблицями дисконтування

 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IFRS) 5 «НЕПОТОЧНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»:

(1 год.)

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

(1,5 год.)

 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

 • Вибуття інвестиційної нерухомості

 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

Відеофрагменти вебінарів

Що входить у вартість повного курсу?

 • Відеозаписи модулів, що включають 15-ть вебінарів, тривалістю 2, 5 год. кожний;

 • Матеріали модулів, а саме: теоретична та практична частини;

 • Слайди всіх 15-ти вебінарів.

Вартість становить: 4 900 грн.

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1 

МСФЗ (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ:

(1 год.)

 • Кваліфікований актив – як класифікувати

 • Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація

 • Витрати на позики, які підлягають капіталізації

 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.:

(2,5 год.)

 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці

 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,  

 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів

 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів.

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Консервація об’єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

ВЕБІНАР 3 

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част:

(2,5 год.)

 • Вибуття основних засобів у зв’язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін

 • Переоцінка основних засобів – право чи обов’язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок

 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів

 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

(2,5 год.)

 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.

 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.

 • Зменшення корисності та відновлення корисності

 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.

 • Вартість грошей в часі

 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості

 • Користування таблицями дисконтування

 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IFRS) 5 «НЕПОТОЧНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»:

(1 год.)

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

(1,5 год.)

 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

 • Вибуття інвестиційної нерухомості

 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

Відеофрагменти вебінарів

Що входить у вартість повного курсу?

 • Відеозаписи модулів, що включають 15-ть вебінарів, тривалістю 2, 5 год. кожний;

 • Матеріали модулів, а саме: теоретична та практична частини;

 • Слайди всіх 15-ти вебінарів.

Вартість становить: 4 900 грн.

МОДУЛЬ 3:

ВЕБІНАР 1 

МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ» 

(2,5 год.)

 • Визнання та оцінка, типи виручки

 • Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

 • Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).

 • Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку

 • Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов’язаннями.

 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання.

 • Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна. 

 • Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 ВЕБІНАР 2 

МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

(1 год.)

 • Ринковий підхід оцінки справедливої вартості

 • Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.

 • Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

(МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток 

(1,5 год.)

 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

 • нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати

 • Ув’язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток

ВЕБІНАР 3 

МСФЗ (IFRS) 9 “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”:

(2,5 год.)

 • Класифікація фінансових активів

 • Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами

 • Характеристика грошових потоків по інструменту

 • Зміна бізнес-моделі: чи можлива?

 • Фінансові інструменти, що обліковуються  за справедливою вартістю

 • Зміни справедливої ​​вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал

 • Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

 • Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 •  ВЕБІНАР 4 

  МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ 

  (2,5 год)

 • Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки

 • Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів

 • Вплив помилки та нерозподілений прибуток 

 • Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика

 • Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IAS) 28 “ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ”:

(2,5 год.)

 • Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу

 • Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації

 • Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 • Повтор всіх тем 3-ох модулів

Відеофрагменти вебінарів

Що входить у вартість повного курсу?

 • Відеозаписи модулів, що включають 15-ть вебінарів, тривалістю 2, 5 год. кожний;

 • Матеріали модулів, а саме: теоретична та практична частини;

 • Слайди всіх 15-ти вебінарів.

Вартість становить: 4 900 грн.

Залишилися запитання?

Телефонуй  +38 068 640 20 55; +38 066 894 96 27 

або пиши на office@kavynm.com