Онлайн-курс “Фінансовий облік”, 29.04.2021 | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Складається із 15-ти вебінарів

Кожний вебінар триває 2,5 год

n

Загальний обсяг курсу

– 50 академічних годин

Участь  корисна: 

  •  бухгалтерам, головним бухгалтерам, аудиторам, ревізорам, студентам, що стажуються, які бажають здати екзамен з предмету “Фінансовий облік” за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

  • фахівцям, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях.

  • Також для тих, хто бажає отримати практичні навички у виборі оптимальних варіантів оподаткування

Мета курсу:

  • Підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, що працюють у таких сферах діяльності: виробництво, послуги та торгівля.

  • Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів.

  • Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках.

  • Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами.

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів онлайн курсу наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Програма курсу

ВЕБІНАР 1

  Фінансовий облік і звітність

– Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби

– Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки та подання фінансової звітності

– Мета фінансової звітності

– Фінансове становище, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі.

– Основні допущення

– Якісні характеристики фінансової звітності

– Поняття «елементи фінансової звітності»

– Визнання елементів фінансової звітності

– Вимірювання елементів фінансової звітності

  Основи підготовки фінансової звітності

– Фінансове становище і балансове рівняння

– Чистий прибуток

– Обліковий цикл

– Постійні і тимчасові рахунки

– План рахунків

– Коригувальні проводки

– Пробний баланс і робочі таблиці

  Доходи і витрати. Закривають проводки 

– Визнання доходів

– Визнання витрат

– Закриваючі проводки

ВЕБІНАР 2

  Тимчасова вартість грошей 

– Основне поняття тимчасової вартості грошей

– Прості відсотки

– Складні відсотки

– Ануїтети

– Майбутня вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Майбутня вартість ануїтету до оплати

– Наведена вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Наведена вартість ануїтету до оплати

ВЕБІНАР 3

  Короткострокові активи 

– Поняття «короткострокові активи» і їх класифікація

– Грошові кошти

– Поняття «грошові кошти» та «еквіваленти грошових коштів »

– Відображення операцій з обліку грошових коштів

– Система внутрішнього контролю руху грошових коштів

– Рахунки до отримання. Контрактні активи і контрактні зобов’язання.

– Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

– Визнання контрактного активу і контрактного зобов’язання.

– Безнадійні борги по торгової заборгованості оцінка безнадійних боргів.

– Відображення безнадійної дебіторської заборгованості

ВЕБІНАР 4

  Запаси

– Первісне визнання запасів

– Системи обліку запасів

– Методи розрахунку собівартості запасів

– Оцінка запасів на дату звіту

– Іноземна валюта

– Відображення в обліку курсових різниць від операцій в іноземній валюті

ВЕБІНАР 5-6

  Довгострокові активи 

– Поняття «довгострокові активи» і їх класифікація

– Основні засоби

– Вартість придбання основних засобів

– Подальші витрати

– Переоцінка

– Амортизація. Методи нарахування амортизації.

– Припинення визнання основних засобів

– Знецінення основних засобів

– Розкриття інформації про основні засоби

ВЕБІНАР 7

  Нематеріальні активи

– Гудвіл та інші нематеріальні активи

– Первісне визнання та оцінка

– Подальший облік

– Облік витрат на дослідження і розробки

– Знецінення активів

– Обставини, що вказують на знецінення активів

– Збиток від знецінення

ВЕБІНАР 8

  Зобов’язання 

– Поняття «зобов’язання» і їх класифікація

– Короткострокові зобов’язання

– Рахунки до оплати

– Векселі до оплати. Процентні векселі

– Безпроцентні векселя. Облік безвідсоткових векселів

– Податки до сплати

– Нараховані зобов’язання

– Поточна частина довгострокових боргових зобов’язань

– Довгострокові зобов’язання

  Забезпечення, непередбачені зобов’язання та умовні активи 

– Поняття «оціночні зобов’язання»

– Нарахування та облік оціночних зобов’язань

– Облік умовних зобов’язань і умовних активів

– Розкриття інформації про оціночних зобов’язання, умовних активах і умовні зобов’язання

ВЕБІНАР 9

  Оренда 

– Поняття «оренда»

– Класифікація оренди

– Облік операційної оренди

– Облік фінансової оренди

ВЕБІНАР 10

  Виручка 

– П’ятикрокова модель

– Контрактні активи та контрактні зобов’язання

– Відстрочка платежу та відстрочка реалізації

– Гарантія звичайна та розширена, знижки за лояльність

ВЕБІНАР 11

  Фінансові інструменти 

– Поняття «фінансові інструменти»

– Визнання і оцінка фінансових активів

– Визнання резервів на знецінення фінансового активу виходячи з розмірів очікуваних кредитних збитків

– Визнання і оцінка фінансових зобов’язань

– Облік облігацій, амортизація дисконту або премії за облігаціях

  Капітал 

– Статутний капітал акціонерної компанії

– Поняття і види акцій.

– Відображення операцій з акціями з використанням методу обліку за номінальною вартістю.

– Статутний капітал неакціонерних компаній.

– Нерозподілений прибуток.

– Дивіденди. Види дивідендів. відображення грошових дивідендів.

ВЕБІНАР 12

  Події після звітної дати. Виправлення помилок

– Поняття «події після звітної дати»

– Події після звітної дати, які призводять до коригування фінансової звітності

– Невідредаговані події після звітної дати

– Розкриття інформації про події після звітної дати

– Облікова політика, зміна облікової політики та виправлення помилок

– Облікова політика, зміна облікової політики

– Поняття і види помилок

– Виправлення помилок

ВЕБІНАР 13

Податки на прибуток

– Поняття «податок на прибуток»

– Податкова база активів і зобов’язань

– Визнання поточних і відкладених податкових зобов’язань та податкових активів

– Оподатковуваний прибуток. Різниці між обліковою та оподатковуваним прибутком

Підготовка основних фінансових звітів 

– Підготовка звіту про фінансовий стан

– Підготовка звіту про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів 

– Визначення

– Види діяльності, що подаються в звіті

– Подання даних про рух грошових коштів від операційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від фінансової діяльності

ВЕБІНАР 14

  Основи консолідації 

– Поняття «консолідація»

– Сфера застосування консолідованої фінансової звітності

Професійна етика 

– Поняття «професійна етика»

– Структура кодексу етики

– Фундаментальні принципи

ВЕБІНАР 15

Розв’язки екзаменаційних задач

Вартість:  6 555 грн.

У вартість входить:

1. відеозапис 15-ти вебінарів тривалістю 2,5 год. кожен

2. Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

3. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами

Мої пости про CAP/CIPA 

Залишилися запитання?

Телефонуйте  068 640 20 55, 066 894 96 27 або пишіть на office@kavynm.com